ALGEMENE VOORWAARDEN
 
Van Stefan van der Brugge Renovatie en Onderhoudsbedrijf, onderdeel van Holy B.V., gevestigd te Haarlem, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Haarlem onder nummer 34174440 aldaar gedeponeerd.
 
1. ALGEMEEN
 
1.Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen/aanvullingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen.
2.Onder “de opdrachtgever” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon, die met ons een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n).
3.Onder “Consument” wordt in deze voorwaarden verstaan, ieder natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of een bedrijf. Elke bepaling in deze voorwaarden is tevens voor consument van toepassing, tenzij hiervan wordt afgeweken bij één van de volgende bepalingen.
4.Voor zover niet in strijd met, c.q. geregeld in onderhavige voorwaarden, zijn mede van toepassing de “Algemene Voorwaarden Uitvoering Kleine Aannemingen in het Bouwbedrijf”, bekend onder “AVKA”, laatste versie.
 
2. AANBIEDINGEN
 
1.Alle aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Aanbiedingen zijn drie maanden geldig.
2.Alle bij een aanbieding verstrekte documentatie is zo nauwkeurig mogelijk opgegeven.
Documentatie is slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd.
3.Toezending van aanbiedingen en/of documentatie verplicht ons niet tot levering c.q. acceptatie van de order.
 
3.OVEREENKOMSTEN
 
1.Een overeenkomst komt eerst dan tot stand nadat een opdracht schriftelijk door ons is aanvaard/bevestigd. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door of namens ons gedaan door ons personeel, binden slecht indien deze schriftelijk zijn bevestigd.
2.Bij ondertekening van de overeenkomst verlangen wij een aanbetaling van 33 1/3 %, zonder betaling waarvan geen overeenkomst tot stand komt.
 
4.PRIJZEN
 
1.Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:
  • gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten;
  • gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats;
  • exclusief B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;
  • exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering;
  • vermeld in Euro’s.
2.Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, tenzij sprake is van een opdracht tegen vaste aanneemsom.
3.Indien de kostprijsverhoging conform lid 2 echter meer dan 20% bedraagt, is de opdrachtgever bevoegd de order binnen 3 dagen na het tijdstip waarop hij daarvan kennis heeft genomen, te annuleren.
4.Indien opdrachtgever consument is, is deze bevoegd de order te annuleren, indien een prijsverhoging zich conform lid 2 voordoet, tenzij de prijsverhoging zich pas drie maanden na het sluiten van de overeenkomst voordoet, alsdan is lid 3 van overeenkomstige toepassing.
5.Wij zijn gerechtigd aan de opdrachtgever meerwerk in rekening te brengen en gehouden minderwerk te crediteren, tenzij dit minderwerk het gevolg is van (gedeeltelijke) annulering van een opdracht door de opdrachtgever. Alsdan geldt het bepaalde in het artikel betreffende “annulering”.
6.Onder meerwerk wordt verstaan al hetgeen dat in of namens de opdrachtgever aan ons wordt opgedragen dat buiten de aan ons verstrekte opdracht valt. Opgedragen meerwerk zal schriftelijk aan opdrachtgever worden bevestigd.
7.Meerwerk wordt steeds samen met de eerstvolgende betalingstermijn voldaan of indien van geen termijnbetaling sprake is op de in de opdrachtbevestiging aangegeven betalingstermijn.
 
5.LEVERING EN LEVERTIJD VAN ZAKEN
 
1.Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering van zaken uit voorraad en op de plaats van de opdracht. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de zaken op de plaats van opdracht arriveren volgens de in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de prestatie moet zijn verricht. Partijen kunnen een vermoedelijke of een vast overeengekomen levertijd bepalen.
2.Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd wordt ons een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van een maand. Indien wij alsnog binnen deze termijn leveren, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend.
3.Bij overschrijding van deze nadere termijn dan wel van de vast overeengekomen levertijd heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.
4.Bij overschrijding van de vermoedelijke dan wel vast overeengekomen levertijd zijn wij bij een overeenkomst met een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf niet aansprakelijk voor gevolgschade, hoe ook genaamd.
5.Bij een overeenkomst met consumenten zijn wij ter zake slechts gehouden die schade te vergoeden die in een zodanig verband met de overschrijding staat, dat zij hem mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en de aard van de schade kan worden toegerekend.
    Opdrachtgever is verplicht het geleverde terstond bij aflevering op eventuele tekorten of
     beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na de mededeling onzerzijds dat
     de zaken ter beschikking van de opdrachtgever staan.
6.Wij zijn gerechtigd om in gedeelten te leveren, welke wij afzonderlijk kunnen factureren; de     opdrachtgever is dan verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van deze voorwaarden.
7.Wij zijn gerechtigd tot opschorting van volgende leveringen, indien de vorige levering (nog) niet is betaald.
 
6.OVERMACHT
 
1.Onder overmacht wordt deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke, c.q. onvoorzienbare, omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de opdrachtgever niet meer van ons kan worden verlangd. Hieronder wordt in ieder geval begrepen: vorstverlet, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen.
2.Ingeval van overmacht zijn wij gerechtigd nakoming van de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst hetzij op te schorten zolang de overmachtsituatie voortduurt, hetzij de overeenkomst te beëindigen, zonder dat wij tot betaling van enige schadevergoeding of boete aan opdrachtgever gehouden zijn. Wij zijn gerechtigd het eventueel tot dan toe geleverde/verrichte naar rato aan opdrachtgever te factureren.
3.Bij een opschorting van uitvoering van een order met meer dan 30 werkdagen conform artikel 5 is opdrachtgever evenwel gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, nadat hij ons schriftelijk een laatste termijn van redelijke duur heeft gegund.
 
7.AANSPRAKELIJKHEID
 
1.Behoudens de algemeen geldende rechtregels van openbare orde en goede trouw zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook direct, waaronder bedrijfsschade, aan roerend goed, dan wel aan personen, zowel bij de opdrachtgever als bij derden.
2.Onze aansprakelijkheid uit hoofde van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst is beperkt tot de aanneemsom van de overeenkomst, exclusief BTW.
3.Indien opdrachtgever consument is, zijn wij aansprakelijk op grond van de wettelijke bepalingen hieromtrent.
 
8.RECLAMES
 
1.Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks binnen 8 werkdagen na levering van de betreffende zaken schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.
2.Reclames over facturen dienen per aangetekend schrijven te worden ingediend en wel binnen 8 werkdagen na verzenddatum der facturen.
3.Na het verstrijken van de in de leden 1 en 2 vermelde termijnen wordt de opdrachtgever geacht het geleverde respectievelijk de faktuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden de reclames niet meer door ons in behandeling genomen.
4.Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, dan zijn wij uitsluitend verplicht de ondeugdelijke zaken te vervangen zonder dat de opdrachtgever daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.
 
9.EIGENDOMSVOORBEHOUD
 
1.Alle door ons geleverde zaken blijven, tot op het moment van volledige betaling van al hetgeen de opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens ons verschuldigd is, hieronder tevens begrepen de toekomstige vorderingen op de opdrachtgever, met inbegrip van rente en kosten, ons eigendom.
2.In geval van niet-betaling van een faktuur, schorsing van betaling, aanvraag van surséance, faillissement, onder curatelenstelling, overlijden of liquidatie van zaken van de opdrachtgever, zullen wij het recht hebben om zonder rechterlijke tussenkomst de order of het gedeelte daarvan dat nog geleverd moet worden te annuleren en het mogelijk geleverde, doch niet of niet geheel betaalde, als ons eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde doch onverminderd onze rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke vordering welke wij ten laste van de opdrachtgever hebben ineens en dadelijk opeisbaar.
3.De zaken kunnen door de opdrachtgever in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.
 
10.ANNULERING
 
1.Indien opdrachtgever een opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, hebben wij het recht hem annuleringskosten van minimaal een bedrag van €1.000,00 in rekening te brengen, welke in navolgend tijdschema berekend worden over de netto aanneemsom, c.q. opdrachtprijs:
a. tot 31 dagen voor de overeengekomen leveringsdatum en percentage van 25%;
b. 30 dagen of minder voor de overeengekomen leveringsdatum 35%
    onverminderd ons recht wegens inkomstenderving anders of meer te vorderen.
2.Aan het verzoek tot annulering van het geheel of van een gedeelte van een opdracht na (gedeeltelijke) levering kan niet worden voldaan.
3.Annulering dient schriftelijk bij aangetekend schrijven te geschieden. De datum van ontvangst van het schrijven is de datum van annulering.
 
11.BETALING
 
1.Tenzij anders overeengekomen dient betaling conform de tevoren overeengekomen termijnen zonder enige korting of schuldvergelijking te geschieden door overmaking op een door ons aangewezen bankrekening. De door onze bank/giroafschriften aangegeven valutadata is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
     Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geldt bij een overeenkomst tot aanneming van werk als
      betalingsconditie:
          bij het geven van de opdracht 33 1/3% van de overeengekomen som;
          na de aanvoer van de materialen en halverwege de voltooiing van de opdracht 33 1/3%:
          het restant van 33 1/3% bij oplevering, c.q. na voltooiing van de opdracht.
2.Iedere betaling van de opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest alsmede van de door ons gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.
3.Indien de opdrachtgever in gebreke blijft de betaling conform overeengekomen termijnen te verrichten, zijn wij gerechtigd het werk stil te leggen, c.q. de overeenkomst te ontbinden zonder dat de opdrachtgever enig recht tot schadevergoeding kan eisen, en onverminderd de reden van opdrachtgever de openstaande posten te voldoen.
 
12.RENTE EN KOSTEN
 
1.Behoudens tegenbewijs staat het in of namens ons opgegeven saldi vast. Over het uitstaande bedrag boven het tijdstip na 30 dagen na factuurdatum is de opdrachtgever aan ons een rentevergoeding verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente met een minimum van 1% per maand, of gedeelte van een maand.
2.Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De niet voor rechtelijke matiging vatbare buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 150,=.
 
13 AUTEURSRECHTEN, INDUSTRIELE EN INTELLECTUELE EIGENDOM
 
    Wij behouden ons alle rechten van industriële eigendommen alsmede auteursrechten voor op de bij
     de aanbieding verstrekte ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, schetsen en offertes. Deze stukken
     zijn en blijven ons eigendom en mogen zonder onze schriftelijke toestemming niet worden
     gereproduceerd of verveelvoudigd, aan derden worden getoond of op andere wijze worden
     gebruikt.
 
14 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
 
1.Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.
2.Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de, binnen ons vestigingsgebied, bevoegde Burgerlijke Rechter, zulks voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan.
3.Het in lid 1 bepaalde laat onverlet ons recht om het geschil voor te leggen aan de, volgens de normale competentieregels bevoegde Burgerlijke Rechter, dan wel te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.